Tinaha 1501 +12
thai73 1419 -12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

68 nước, 5 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết