anui 1551 -23
thai73 1390 +23

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

55 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết