dk99 1515 -21
thai73 1413 +21

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2019

43 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua