thai73 1421 -7

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2019

84 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết