thai73 1421 -7

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

84 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết