thai73 1414 -19

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2019

65 nước, 6 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua