hero12345 1404 +15
thai73 1378 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

6 nước, 0 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua