Kiểu: Cờ úp, 26/9/2019

114 nước, 13 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua