Hungmap 1710 +2
minhvn 1279 -2

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

42 nước, 3 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết