Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết