Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

43 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết