Hungmap 1714 +2
minhvn 1275 -2

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

20 nước, 1 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết