Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

40 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua