Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

40 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua