Hungmap 1718 +2
minhvn 1271 -2

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

122 nước, 15 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua