Hungmap 1718 +2
minhvn 1271 -2

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

122 nước, 15 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua