Leminhhao 1364 -16

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

51 nước, 6 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua