Tam.Cuc 1449 -21
Leminhhao 1348 +21

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

51 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết