Leminhhao 1369 +19
Tam.Cuc 1428 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 13 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ