Tam.Cuc 1409 +15
Leminhhao 1388 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 6 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua