Tam.Cuc 1420 +15
phungthong 1398 -15

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

11 nước, 1 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua