Tam.Cuc 1420 +15
phungthong 1398 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

11 nước, 1 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua