Tam.Cuc 1449 -20
phungthong 1369 +20

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

53 nước, 7 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua