0904837217 1496 -19
tuanlinh 1426 +19

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

55 nước, 9 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua