play123 1432 -14

Kiểu: Cờ úp, 11/10/2019

35 nước, 5 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua