Ngocnhukim 1378 -11
Lieu 1479 +11

Kiểu: Cờ úp, 12/10/2019

103 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết