dk99 1478 +14
tuanlinh 1434 -14

Kiểu: Cờ úp, 14/10/2019

62 nước, 7 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ