chutung777 1675 +6
phat2018 1409 -6

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

26 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ