ngkt 1589 +14

Kiểu: Cờ úp, 17/10/2019

49 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ