Vanlong 1452 -12

Kiểu: Cờ úp, 17/10/2019

61 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua