Vanlong 1452 -12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

61 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua