Huynhvantan 1397 -11
hongvany 1498 +11

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

79 nước, 10 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua