haimanh 1586 -13

Kiểu: Cờ úp, 19/10/2019

135 nước, 19 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết