haimanh 1586 -13

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

135 nước, 19 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết