Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

103 nước, 17 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ