Kiểu: Cờ úp, 20/10/2019

103 nước, 17 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ