Kiểu: Cờ úp, 20/10/2019

19 nước, 1 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ