thai73 1508 -21

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

39 nước, 3 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua