Tam.Cuc 1396 -24
Htlong 1208 +24

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

29 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua