Binhminhmt 1646 -20
Minhlinh 1556 +20

Kiểu: Cờ úp, 20/10/2019

77 nước, 7 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết