Achoichut 1322 -12
Sumi 1404 +12

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

67 nước, 4 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua