Kietlun 1604 -23
kimngan65 1431 +23

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

30 nước, 1 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua