kimngan65 1454 -10
Kietlun 1581 +10

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

47 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết