kimngan65 1454 -10
Kietlun 1581 +10

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

47 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết