Kietlun 1610 +8
kimngan65 1425 -8

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

94 nước, 9 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua