Kietlun 1594 +9
kimngan65 1441 -9

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

92 nước, 10 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết