kimngan65 1432 -9
Kietlun 1603 +9

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

55 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua