kimngan65 1415 -8
Kietlun 1620 +8

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

43 nước, 5 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua