luckyqqqqq 1479 +18
phungthong 1517 -18

Kiểu: Cờ úp, 22/10/2019

22 nước, 1 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua