luckyqqqqq 1479 +18
phungthong 1517 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

22 nước, 1 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua