Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

27 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua