Kiểu: Cờ úp, 22/10/2019

27 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua