luckyqqqqq 1530 -14
5Hao 1564 +14

Kiểu: Cờ úp, 22/10/2019

87 nước, 8 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua