Kiểu: Cờ úp, 22/10/2019

46 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua