Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

46 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua