luckyqqqqq 1552 +15
choidonhat 1524 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

38 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua