choidonhat 1545 +15
luckyqqqqq 1531 -15

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

54 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết