Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

9 nước, 1 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua