Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

74 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua