minhvn 1254 +25
vutuan3110 1475 -25

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

36 nước, 10 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ