Thinhtrang 1415 +11
minhhua0202 1297 -11

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

109 nước, 9 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua