Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

39 nước, 6 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ