Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

39 nước, 6 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ